หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมยศ วงษ์จีน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนพุด
ระดับ กลาง
โทร : 0818531011


นางสาวกาญจนา ทรัพย์อินทร์
รองปลัดเทศบาลดอนพุด
ระดับต้น
โทร : 0922499491
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนิธิกานต์ ทวีอรุณสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ระดับต้น
โทร : 0618569956


นางสาวบัวไข นามมณี
ผู้อำนวยการคลัง
ระดับ ต้น
โทร : 0890830596


นายณัฐวุฒิ มากสุริย์วงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ระดับต้น
โทร : 0818528723


นางสาวสุภัทรา มาตรจรัสเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ระดับต้น
โทร : 0925478989


นายขวัญชัย อริยพฤกษ์
เจ้าพนักงานประปา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0808187796


นางสาวชุติญัชชา สวัสดิ์วัฒนากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0819478724